Integritetspolicy

Information gällande GDPR
Allmänna dataskyddsförordningen är en ny EU-förordning som träder i kraft 25 maj 2018 och som ska göra skyddet av personuppgifter för privatpersoner inom EU starkare. Med anledning av detta vill vi informera om hur vi hanterar dina personuppgifter. Integritetsskydd är en fråga som prioriteras av oss. Det är därför viktigt att vi kan skydda dina personuppgifter och försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt sätt då vi är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi hanterar.

 

Ändamålet av vår personuppgiftshantering
Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålet att administrera våra kundrelationer, förbättra vår kundtjänst, service och support, leverera varor samt marknadsföra våra egna produkter. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig samt för vårt berättigade intresse av att nå ut med marknadsföring.

 

Lagring av personuppgifter
Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för oss att uppfylla ändamålet med vår kontakt. Om kundförhållandet med oss upphör, lagrar vi ditt namn, adress, e-post och ditt telefonnummer i marknadsföringssyfte i högst två år. Vi behandlar alltid dina personuppgifter endast i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag. Dina uppgifter raderas eller anonymiseras då de inte längre är nödvändiga för oss för att uppfylla vårt ändamål.

 

Mottagare
Vi varken säljer, handlar eller på annat sätt för över din personliga information till utomstående parter förutom till de vi har upprättat enligt lag ett personuppgiftsbiträdesavtal med. Dessa kan t.ex vara bolag som tillhandahåller vår e-handelsplattform, fraktbolag eller i vissa fall underleverantörer. Personbiträdesavtal säkerställer att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt och säkert sätt.

 

Rättigheter
- Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.

- Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.

- Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss t.ex om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

- Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

- Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av vårt berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att får fortsätta behandlingen.

- Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen sker för direkt marknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.

- Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt.

 

Informationsskydd
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter, t.ex. använder vi kryptering för att skydda känsliga uppgifter som överförs via internet. Endast medarbetare som uträttar ett specifikt arbete får tillgång till personligt identifierbar information. De IT-system vi använder lagrar informationen i en säker miljö.

 

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.